Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

[dane identyfikacyjne sprzedawcy]

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

1) ………….. – cena: …………..,

2) ………….. – cena: …………….

Numer zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta:………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta:………………………………………………………………………………………………………..

Zwrotu pieniędzy proszę dokonać na następujący rachunek bankowy:  ………………………………

Data …………………………………………………….

……………………………………………….

Podpis